02.11.2019

Прекратява пълномощията на Николай Иванов Точев

Прекратява пълномощията на Николай Иванов Точев, избран за общински съветник от листата на Политическа партия СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ и обявява за избрана за общински съветник Петя Георгиева Попова, следваща в листата.

01.11.2019

Съобщение

Съгласно чл.459, ал.1 от ИК всеки кандидат за общински съветник или кмет, партиите, коалициите и лицето, което представлява инициативния комитет, регистрирали кандидати за съответния вид избор, може да обжалват решението на общинската избирателна комисия за определяне на резултатите от изборите пред съответния административен съд в 7-дневен срок от обявяването на решението.

29.10.2019

избрани кмет и общински съветници в община мирково на 27.10.2019г.

Общинската избирателна комисия на основание чл.452 от ИК и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

РЕШИ

Обявява за избран кмет на Община Мирково на първи тур

Цветанка Петкова Йотина

 

На основание чл.453 и 454 от ИК и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

Обявява имената на избраните Общински съветници, както следва:

Иванка Петрова Божкова

ПП ГЕРБ

Илийчо Ангелов Лалчев

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ

Илия Антонов Илиев

Политическа партия МИР

Мария Иванова Цветкова

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ

Методи Павлов Горгоров

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ

Николай Иванов Точев

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ

Николай Петров Апостолов

Политическа партия МИР

Петър Иванов Грохчев

ПП ГЕРБ

Петър Христов Мутафов

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

Таня Станчева Маринкова

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ

Цветан Стаменов Македонски

Политическа партия МИР

26.10.2019

ТЕЛЕФОН НА ОИК МИРКОВО ЗА ПРИЕМАНЕ НА СИГНАЛИ В ИЗБОРНИЯ ДЕН

В изборния ден ОИК Мирково ще приема сигнали за нарушения на изборния процес на следния телефонен номер: 07182 2188

18.10.2019

Информация за участниците в изборния процес и заинтересованите лица

На интернет страницата на Централната избирателна комисия в раздел „МЕСТНИ ИЗБОРИ 2019“, рубрики „Обучителен портал“ и „Разяснителна кампания“, са публикувани:

В раздел „Принципни решения“ се намират решенията на ЦИК по общи въпроси свързани с организацията на местните избори и точното и еднакво прилагане на Изборния кодекс.

 

13.10.2019

НА ВНИМАНИЕТО НА ПАРТИИТЕ, КОАЛИЦИИТЕ И ИНИЦИАТИВНИТЕ КОМИТЕТИ, РЕГИСТРИРАЛИ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ В ОБЩИНА МИРКОВО ЗА ИЗБОРИТЕ НА 27.10.2019 Г.

Съгласно Решение на ЦИК № 1080-МИ от 12.09.2019 г., всяка партия, коалиция или инициативен комитет изготвя списък на хартиен носител с имената, единия граждански номер, номер и датата на пълномощното на лицата, които са упълномощени да ги представляват в изборния ден. Списъкът се номерира съобразно последователността на вписване на представителите. Той се подписва и предава до 26 октомври 2019 г. включително на общинската избирателна комисия от представляващия партията, коалицията или от изрично упълномощени от тях лица. Когато списъкът е от инициативен комитет, той се подписва от представляващото инициативния комитет лице. В случаите, когато списъкът се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и съответното пълномощно. Списъкът се представя и на технически носител в електронен вид, като номерацията е съобразно последователността в хартиения носител.

 

 

N.B! Общият брой на упълномощените представители на партия, коалиция или инициативен комитет не може да надвишава броя на избирателните секции в съответния изборен район!

 

N.B! В избирателната секция в изборния ден може да присъства само един представител на на партия, коалиция или инициативен комитет, регистрирали кандидати. В изборния ден представителите не са обвързани с конкретна избирателна секция.

12.10.2019

Заседание на 12.10.2019 г. от 10:00 часа

07.10.2019

Обучение на СИК от 001 до 006 в община Мирково на изборите на кмет и общински съветници на 27 октомври 2019 г.

Обучението ще се проведе за всички СИК от №001 до №006 вкл. на 12.10.2019г. (събота) от 14.00 часа в Заседателна зала №2, на втория етаж в сградата на Община Мирково

06.10.2019

ПУБЛИКУВАНЕ НА ОДОБРЕНИ ПРЕДПЕЧАТНИ ОБРАЗЦИ НА БЮЛЕТИНИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ В ОБЩИНА МИРКОВО ЗА ИЗБОРИТЕ НА 27.10.2019 Г.

Съгласно писмо на ЦИК с изх. № МИ-15-697/ 05.10.2019 г. на основание т. 7, изречение второ от Решение № 993-МИ от 07.09.2019 г. с протоколно решение Централна избирателна комисия разрешава на Общинските избиратлени комисии да публикуват на интернет страницата си одобрените предпечатни образци на бюлетините за гласуване в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

 

Предпечатните образци на бюлетините са налични като допълнителни файлове към Решение на ОИК № 49/ 28.09.2019 г.

03.10.2019

Заседание на 05.10.2019г. от 10:00 ч.

03.10.2019

РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗАСТЪПНИЦИ - информация за представителите на партии, коалиции и инициативни комитети

ОИК Мирково приема предложения за регистрация на застъпници на кандидатски листи за общински съветници и кметове за изборите в община Мирково на 27.10.2019г. 

Застъпниците се регистрират в Общинска избирателна комисия мирково до изборния ден чрез Заявление за регистрация на застъпници по образец (Приложение № 73-МИ от изборните книжа), подадено до 17.00 ч. на 26 октомври 2019 г. Заявлението се подписва от представляващите партията, коалицията или местната коалиция или от изрично упълномощени от тях лица. В случаите, когато заявлението се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и заверено от пълномощника копие на съответното пълномощно. Заявлението на инициативния комитет се подписва от представляващото инициативния комитет лице. Към заявлението задължително се представя списък на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител в електронен вид excel формат по образец

№ по ред

Собствено, бащино и фамилно име на застъпника

ЕГН/ЛН на застъпника

 

 

 

 

 

 

(Приложение № 73-МИ от изборните книжа), подписано от лицата, посочени по-горе и декларация от лицата, заявени за регистрация като застъпници (Приложение № 75-МИ от изборните книжа).

Информация за регистрацията на застъпниците е налична в Решение на ЦИК № 1080-МИ/12.09.2019 /https://www.cik.bg/bg/decisions/1080/2019-09-12/

27.09.2019

Заседание на 28.09.2019 г. от 10:00ч.

Дневен ред:

 1. Утвърждаване на бюлетините за избор на кмет и общински съветници в община Мирково в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
22.09.2019

Заседание на 24.09.2019 г. от 16,30 часа на ОИК Мирково

Дневен ред:

1. Приемане на предложението от кмета на община Мирково, съставите на секционните избирателни комисии (СИК) на територията на община Мирково за провеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

2. Приемане на кандидат листите за общински съветници и кметове, предложени от партии, коалиции и инициативни комитети за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г. в община Мирково.

3. Разни 

18.09.2019

УКАЗАНИЯ ЗА ОИК ПРИ ОБРАБОТВАНЕ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ В ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ НА 27 ОКТОМВРИ 2019Г.

УКАЗАНИЯ ЗА ОИК ПРИ ОБРАБОТВАНЕ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ В ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ НА 27 ОКТОМВРИ 2019 Г.

 1. ОИК е администратор на лични данни за целите на произвеждането на изборите за общински съветници и кметове ва 27 октомври 2019 г.
 2. Членовете на ОИК обработват личните данни по реда и условията, определени в Изборния кодекс (ИК). Законът за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Общият регламент за защита на личните данни на ЕС се прилагат доколкото няма изрична уредба в ИК или когато ИК препраща към тях.
 3. ОИК прилага предвидените в ИК и указаните от ЦИК изисквания за съхранение и достъп до изборните книжа и други мерки, които гарантират сигурността на обработването на лични данни.
 4. Всички лични данни с цел произвеждане на изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г. се обработват от ОИК, без да се иска и без да е необходимо съгласие от избирателите и другите субекти на лични данни.
 5. Лични данни са: имена, ЕГН/ЛНЧ, адрес, данни по документ за самоличност, разрешение за пребиваване на чужденец, подпис и други, ако същите са предвидени в ИК.
 6. Обработване на лични данни от ОИК за целите на изборния процес е:

- назначаване на членовете на секционните избирателни комисии;

- издаване на удостоверения;

- приемане и работа с избирателни списъци;

- приемане и обработване на жалби на сигнали;

- вписване на имената и ЕГН на лицата, получили копие от протокола на ОИК.

- вписване на имената на кандидати, членове на инициативни комитети, застъпниците на кандидатски листи на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети в съответните регистри и публикуването на имената в съответните публични регистри на ОИК.

 1. Субекти на лични данни са: избирателите, членовете на СИК, членове на инициативни комитети, кандидати, застъпниците и представителите на политическите партии, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети.
 2. ОИК публикува на интернет страницата си списъка на упълномощените представители на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети, като заличава съответните лични данни.
 3. Забрани:

9.1. Забранява се използването на личните данни, събирани, обработвани и съхранявани в процеса на работа на ОИК, за цели, различни от тези, определени в ИК.

9.2. Забранява се копирането, сканирането или заснемането по всякакъв друг начин на документи за самоличност, избирателни списъци и други документи с лични данни.

9.3. Забранява се на ОИК, извън случаите, определени в ИК, да предават или разпространяват по какъвто и да е било начин лични данни, до които са имали достъп, във връзка с изборния процес.

 1. Застъпниците, наблюдателите и представителите на политическите партии, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети, и кандидатите, нямат достъп до личните данни, вписани в избирателните списъци, удостоверенията и регистрите, както и във всички други изборни книжа на ОИК, съдържащи лични данни.
 2. Нарушения на сигурността на лични данни е всяко действие на обработване на лични данни, извън целите, реда, условията и начините на обработване, посочени в ИК.
 3. При установяване на нарушение на сигурността на личните данни председателят на ОИК или определен от него член на ОИК информира без забавяне служителя по защита на личните данни на ЦИК на електронна поща [email protected] Последният в срок от 72 часа от получаване на уведомлението от ОИК уведомява КЗЛД.

 

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ОТНОСНО ОБРАБОТВАНЕТО ОТ ОИК НА ЛИЧНИ ДАННИ В ИЗБОРИТЕ

 1. ОИК Мирково, с адрес с. Мирково, ул. Александър Стамболийски № 35, ет. 1, Зала 1, е администратор на лични данни за целите на произвеждането на изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г.

ОИК обработва личните данни по реда и условията, определени в Изборния кодекс (ИК). Законът за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Общият регламент за защита на личните данни на ЕС се прилагат доколкото няма изрична уредба в ИК или когато ИК препраща към тях.

 1. ОИК обработва лични данни на следните субекти: избиратели, членове на СИК, застъпници и представители на политическите партии, коалиции и инициативните комитети и кандидати. Личните данни се обработват в изпълнение на законово задължение и официални правомощия, предвидени в ИК.
 2. Личните данни се съхраняват от ОИК до предаването им на ЦИК и съответната общинска администрация. След предаването им личните данни се съхраняват от общинската администрация до произвеждането на следващите избори от същия вид.
 3. Личните данни не се разкриват в трета държава или международна организация.
 4. Субектите на лични данни имат право на информация, достъп или корекция на личните данни, които се отнасят до тях.
 5. При твърдения за незаконосъобразно обработване на лични данни, субектите на лични данни имат право да подадат жалба до КЗЛД или до компетентния административен съд.
 6. ОИК не извършва автоматизирано вземане на решения, включително профилиране.
 7. За контакт с длъжностното лице по защита на данните може да се обърнете на имейл [email protected]
18.09.2019

СРОК ЗА РЕГИСТРАЦИИ В ОИК МИРКОВО НА кандидатски листи за КМЕТОВЕ И ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

Кандидатите за кметове и общински съветници се регистрират в ОИК Мирково от 17.09.2019 г. до 24.09.2019 г. от 9:00 до 17:00 ч.

18.09.2019

ЗАСЕДАНИЕ НА ОИК МИРКОВО на 18.09.2019г.  от 16:00ч.

Дневен ред:

 1. Приемане на „Указания за ОИК за обработка и защита на лични данни в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.“
 2. Гласуване на регистрация на кандидатска листа за общински съветници, издигнати от коалиция „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ“ в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г. в Община Мирково.
 3. Гласуване на регистрация на кандидатска листа за КМЕТ, издигнат от коалиция „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ“ в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г. в Община Мирково.
 4. Разни
  • Срок за регистрация на застъпници в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г. в Община Мирково.
15.09.2019

Заседание на ОИК Мирково на 16.09.2019 г. от 16:00 часа

Дневен ред:

 1. Гласуване на решения за регистрация на коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г. в Община Мирково
 2. Гласуване на решения за регистрация на политическа партия „АТАКА“ в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г. в Община Мирково
14.09.2019

Заседание на ОИК Мирково на 15.09.2019 г. от 10:00 часа

1. Приемане на решения за регистрация на партии, коалиции, местни коалиции и инациативни комитети за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019г. в община Мирково.

2. Разни

13.09.2019

Заседание на 13.09.2019г. от 16:30 ч.

Дневен ред:

1. Приемане регистрацията на партии ДПС, МИР и ВОЛЯ за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

2. Определяне броя на членовете на СИК, разпределението на местата в СИК и техните ръководства.

09.09.2019

Срокове за регистрации в ОИК Мирково на партии, коалиции, кметове и общински съветници

 1. Партиите и коалициите се регистрират в ОИК Мирково от 12.09.2019 г. до 16.09.2019 г. от 9:00 до 17:00 ч
 2. Кандидатите за кметове и общински съветници се регистрират в ОИК Мирково от 17.09.2019 г. до 24.09.2019 г. от 9:00 до 17:00 ч.
05.09.2019

Заседание на 8.09.2019г. от 10ч.

Заседание на 8.09.2019г. от 10ч.

ОИК МИРКОВО

Дневен ред:

 1. Определяне броя на мандатите за общински съветници при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. за община Мирково.
 2. Определяне на срокове за регистрация в ОИК Мирково.
  • Определяне срока за регистрация в ОИК Мирково на партиите и коалициите, които ще вземат участие в изборите на за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
  • Определяне срока за регистрация в ОИК Мирково на кандидатите за кметове и общински съветници , които ще вземат участие в изборите на за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
 3. Определяне график на дежурствата от 9.09. до 15.09.2019 г.
още съобщения

Календар

Решения

 • № 67 / 02.11.2019

  относно: Допълване диспозитива на вече постановените Решения по чл. 452, 453 и 454 от ИК за определяне на резултатите от изборите проведени на 27 октомври 2019 г.

 • № 66 / 02.11.2019

  относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник, поради подадена декларация за отказ и обявяване на избран, следващия от листата в изборите на 27 октомври 2019 г.

 • № 64 / 28.10.2019

  относно: ИЗБИРАНЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ В ОБЩИНА МИРКОВО на 27.10.2019г.

всички решения